logo_KC

 

 

Kontaktní centrum

  Mahenova 4, Praha 5 – na této adrese není služba poskytována

  kontaktnicentrum@progressive-ops.cz

  facebook.com/kcprogressive

mobile_m  605 319 926

Na poskytnutí adiktologických služeb je možné se individuálně domluvit na telefonním čísle 605 319 926.

kc_vchod_kulaty

Kontaktní místnost

Poradenská místnost

Kontaktní místnost

Kontaktní místnost

Ošetřovna

Kontaktní místnost

Ošetřovna

Poradenská místnost

Poradenská místnost

Výměnný program

Výměnný program

Harm Reduction materiál

Knihovna

Knihovna s posezením

 CO NABÍZÍME


Naše služby pro uživatele drog i jejich rodiny a blízké.

Výměnný program

Spočívá v příjmu použitých a výdeji čistých injekčních stříkaček. Klientům dále poskytujeme Harm Reduction materiál (desinfekce, injekční vody, filtry, mnohovrstvé tampóny z buničité vaty, kondomy, želatinové kapsle, náplasti a další). Okamžitá maximální kapacita 2 klientů.

PO 9 – 18 h.
ST, ČT, PÁ 10 – 18 h.
ÚT 13 – 18 h.

 

Kontaktní místnost

Kontaktní místnost představuje bezpečný prostor, ve kterém si mohou klienti odpočinout, využít poskytované služby a pokud chtějí, mohou zde s námi řešit svoji situaci. Pobyt v kontaktní místnosti je omezen na 1 h. denně, kapacita kontaktní místnosti je maximálně 7 klientů.

PO – PÁ 13 – 18 h.
od 13-14 pro objednané klienty, od 14.00 bez objednání

Potravinový servis

V rámci potravinového servisu je klientům k dispozici:

 • voda/šťáva (zdarma)
 • čaj (zdarma)
 • kafe (5,-Kč)
 • polévka (5,-Kč)
 • sušenka (5,-Kč)

Potravinový servis je možné využít v době otevření Kontaktní místnosti a při využití sprchy.

Sprcha

Klienti mají možnost se zdarma osprchovat. Zdarma poskytujeme mýdlo a ručník, holítko je za 5,-Kč.

ST, ČT, PÁ 11 – 13 h.

Ošacení

Klienti mají možnost získat u nás čisté oblečení.

PO – PÁ 13 – 18 h. + při využití sprchy

Základní zdravotní ošetření

Našim klientům nabízíme základní zdravotní ošetření drobných ran, převazy, ošetření bércových vředů, abscesů apod. V případě potřeby vystavíme doporučení do následné zdravotní instituce.

PO – PÁ 13 – 18 h.

Testy na infekční nemoci

Našim klientům nabízíme možnost otestovat se na infekční nemoci. Jedná se o orientační testy prováděné prostřednictvím kapky krve, která se odebírá z prstu. V případě pozitivní reakce je třeba test potvrdit či vyvrátit testem ze žilní krve. Nabízíme testy na tyto infekční nemoci:

 • testy na hepatitidu (žloutenku) typu C
 • testy na HIV
 •  syfilis

 

PO – PÁ 13 – 18 h.

Poradenská linka

Poradenská linka je určena široké veřejnosti, která hledá základní informace o problematice užívání návykových látek, případně se potýká s užíváním návykových látek u sebe nebo ve svém okolí.

PO 9 – 18 h.
ST, ČT, PÁ 10 – 18 h.
ÚT 13 – 18 h.

Poradenství

Poskytované poradenství se týká široké oblasti obtíží, s kterými se lidé, užívající drogy setkávají. Jde typicky o ztrátu bydlení, ztrátu zaměstnání, rozpad rodinných vztahů apod. Nabízíme:

 • pomoc zorientovat se v nastalé životní situaci
 • odborné informace ze sociálně zdravotní oblasti
 • společné hledání řešení
 • kontakty na další odborné pracoviště
 • příprava před nástupem do pobytové léčby závislostí


PO – PÁ 13 – 18 h.

Asistence

Klientům nabízíme doprovod do dalších institucí, jako jsou úřady, soudy, zdravotnická zařízení a další.

PO – PÁ, čas po domluvě.

Internet

V kontaktní místnosti je klientům k dispozici počítač s internetem, který mohou využít pro hledání práce, bydlení apod.

PO – PÁ 13 – 18 h. + po domluvě možno i v dopoledních hodinách.

Telefon

Klienti mají možnost telefonovat na úřady, do zaměstnání, případně dalších návazných sociálních a zdravotních služeb.

PO, ST, ČT, PÁ 10 – 18 h.
ÚT 13 – 18 h.

Focení na doklady

Protože dokladové fotografie bývají pro naše klienty překážkou pro zajištění osobních dokladů, mohou se zdarma vyfotografovat u nás.

 

PO – PÁ 13 – 18 h.

Krizová intervence

Užívání drog, ve spojení s životem na ulici, s sebou přináší neustálý stres a vypjaté situace. Klientům pomáháme zvládnout akutní krizové situace.

PO – PÁ 13 – 18 h.

Poradenství pro rodinu a osoby blízké

Užívání drog u některého z člena rodiny zasáhne vždy celý rodinný systém. To platí i pro partnerský, nebo jinak blízký vztah. Nabízíme pomoc zorientovat se v nastalé situaci, najít vhodné způsoby reakcí a nastavení soužití se závislým člověkem. Případně nasměrovat k další odborné službě. Na konzultaci je možné přijít jak samostatně, tak i jako celé rodina.

PO – PÁ 13 – 18 h.

Prodejní automat

Součástí výměnné místnosti je i prodejní automat, kde si mohou klienti v případě potřeby dokoupit Harm Reduction materiál a další sortiment.

PO 9 – 18 h.
ST, ČT, PÁ 10 – 18 h.
ÚT 13 – 18 h.

VIDEO REPORTÁŽ

Nahlédněte do našeho kontaktního centra díky reportáži studentů VOŠP.

 

 NAŠE VÝCHODISKA


Podrobnější informace k poskytování služeb kontaktního centra.

Kontaktní a poradenské centrum závislostí STAGE 5 je nízkoprahové centrum, které nabízí své služby cílové skupině uživatelů návykových látek, kteří většinou nejsou v kontaktu s jinými sociálními či zdravotnickými službami. Nabízené služby poskytujeme anonymně a pro vstup do služby není potřeba žádné doporučení.
Kontaktní a poradenské centrum závislostí STAGE 5 nabízí služby lidem užívajícím návykové látky starším 18ti let. Klienti kontaktního centra mají přístup k nabízeným službám bez ohledu na pohlaví, věk, rasu, národnost, sexuální orientaci, politickou příslušnost, náboženství, zdravotní stav, předešlou kriminální činnost, veřejné postavení apod.

Sekundární cílovou skupinu představuje rodina a blízcí uživatelů drog, kterým poskytujeme poradenské služby a v neposledním řadě i široká veřejnost, které skrze služby kontaktního centra poskytujeme ochranu před šířením různých infekčních a pohlavních chorob, zejména syfilis, hepatitidy, HIV/AIDS apod.

Zpoplatněny jsou pouze některé nápoje a jídlo v rámci Potravinového servisu a sortiment v prodejním automatu. Ostatní služby kontaktního centra jsou klientům poskytovány zcela zdarma.
 • anonymita – možnost neuvádět žádné identifikační údaje
 • důvěrnost – se všemi informacemi je nakládáno jako s důvěrnými
 • dostupnost – snažíme se, aby naše služby byly dostupné, když je klienti potřebují
 • bezplatnost – až na drobné výjimky, jsou služby poskytovány zcela zdarma
Práva klientů

1)     Právo na veřejný přístup ke službě – klient má přístup k nabízeným službám bez ohledu na pohlaví, věk, rasu, národnost, sexuální orientaci, politickou příslušnost, náboženství, socioekonomický status, zdravotní stav, předešlou kriminální činnost, veřejné postavení apod.

2)     Právo být informován o obsahu, pravidlech a omezeních služby – klient je informován o nabízených službách a podmínkách jejich využití, včetně přehledu pracovníků týmu a jejich pracovní pozice. Dále je informován o pravidlech programu, právech a povinnostech včetně sankcí za jejich porušení. Také je informován o omezeních, která vyplývají z vázanosti pracovníků a zařízení právními normami.

3)     Právo na zachování anonymity, která nemá vliv na kvalitu poskytovaných služeb klient má právo zůstat v anonymitě (tj. neuvádět o sobě takové údaje, které by ho jednoznačně identifikovaly) i odmítnout vyplnění IN-COME dotazníku a obdržení anonymního osobního kódu. Sám se rozhoduje, zda využije službu, která svou povahou vyžaduje ztrátu jeho anonymity. Pokud takovou službu odmítne, je hledán alternativní způsob řešení jeho problému.

4)     Právo na ochranu osobních údajů – veškeré informace, které se pracovníci v souvislosti s poskytováním služby o klientovi dozví, jsou důvěrné a vztahuje se na ně povinná mlčenlivost. Informace o klientech mohou být poskytovány třetí straně pouze na základě písemného souhlasu klienta. Se záznamy obsahujícími osobní údaje klientů se nakládá v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 GDRP.

5)     Právo na bezplatnost poskytovaných služeb – služby STAGE 5 jsou poskytovány bezplatně, s výjimkou nadstandardních služeb.

6)     Právo na ochranu před zneužíváním ze strany pracovníka – klient nesmí být fyzicky, emočně, materiálně, sexuálně ani jinak zneužíván pracovníkem STAGE 5.

7)     Právo na důstojné zacházení a osobní čest.

8)     Právo na respektování svobodné vůle a vlastní volby – ať se klient rozhodne abstinovat, či žít s drogou, je mu nabídnuta odborná péče. Účast klienta v programu je dobrovolná. Klient ji může kdykoliv ukončit a kdykoliv změnit názor a vrátit se do programu zpátky. Klient se může podílet na nastavení služeb a vyjadřovat se k problémům.

9)    Právo na podání a vyřízení stížnosti ohledně kvality služeb, chování pracovníka nebo zřizovatele služby o.p.s. PROGRESSIVE.

Povinnosti klientů
 • Pokud klient překračuje 1 hodinu pobytu v kontaktní místnosti, bude mu ukončeno poskytování služeb v kontaktní místnosti až na 14 dní.
 • Pokud je klient agresivní, manipuluje s drogou (včetně alkoholu) nebo prodává jakékoliv zboží v prostorách kontaktního centra, bude mu ukončeno poskytování služeb v kontaktní místnosti až na 1 měsíc.
 • Pokud je klient fyzicky agresivní vůči pracovníkovi nebo jinému klientovi, manipuluje se zbraní, nebo poškozuje nebo odcizuje majetek kontaktního centra, bude mu ukončeno poskytování služeb kontaktního centra až na 6 měsíců.

Udělení sankce navrhuje pracovník, který byl přítomen porušení povinnosti klienta. O návrhu provedou všichni pracovníci na službě krátkou poradu. Pokud se pracovníci na sankci shodnou, je klient informován o jejím udělení. Zároveň je mu sděleno, že na následující poradě týmu, bude celá situace probrána a celý tým rozhodne o délce trvání sankce. Konečné rozhodnutí tedy učiní celý tým, nikoli jen pracovník, který byl porušení povinnosti klienta přítomen. Tímto krokem se udělení stopky stává týmovým rozhodnutím, nikoli jen rozhodnutím jediného pracovníka, který by mohl rozhodovat pod vlivem emocí vzniklých při řešení náročné situace na službě.

O udělení sankce je klient informován ještě během té návštěvy, při níž k porušení povinnosti došlo. Není-li to možné, je informován při jeho následující návštěvě. Obsahem informace je zdůvodnění udělení sankce, pokud proběhla týmová porada, pak i délka a rozsah ukončení poskytování služeb, předání letáku s kontakty na jiná kontaktní centra a ujištění o tom, že po uplynutí stanovené doby může klient opět přijít využívat služby STAGE 5.

Lhůta, po kterou je klientovi ukončeno poskytování služeb, začíná běžet dnem udělení sankce, nikoliv dnem jeho oznámení klientovi.

Sankce je klientovi ukončena ve chvíli, kdy s klientem proběhne individuální rozhovor, kdy je probírána celá situace, je znovu ověřováno, zda klient rozumí udělení sankce, jaké pravidlo porušil a že pokud bude porušeno znovu, bude následovat další sankce. Při této příležitosti pracovník zjišťuje, co se za dobu trvání sankce v jeho životě změnilo a nabízí mu možnou pomoc. Pokud se klient individuálního rozhovoru odmítne zúčastnit, je informován o důležitosti tohoto kroku a také o tom, že pokud rozhovor neproběhne, nebude možné sankci ukončit. Taková situace je následně probírána na poradě týmu.

Pokud je napaden pracovník centra, má právo i po skončení účinnosti sankce odmítnout poskytovat službu klientovi, který ho napadl, a předat jej kolegovi.

 

 

 

Stížnosti

Klient má právo v případě nespokojenosti podat stížnost. O právu podat stížnost je informován v rámci práv klientů kontaktního centra, tzn. jednak ústně pracovníky a pak písemně ve formě plakátu vyvěšeném v kontaktní i výměnné místnosti.

Stížnost ale může podat i jakákoli jiná fyzická či právnická osoba, vč. zaměstnance o.p.s. PROGRESSIVE. Může být podána jménem i anonymně. K podání může být využit formulář pro podání stížnosti nebo podnětu, který je na vyžádání k dispozici u pracovníků kontaktního centra (viz příloha 8.9).

 

Stížnost lze podat:

 • osobně pracovníkovi, vedoucímu zařízení nebo řediteli organizace
 • telefonicky do kanceláře organizace: 284 811 328
 • písemně do Schránky stížností umístněné u vstupu do kontaktního centra v ulici Mahenova, do Knihy přání, stížností, pochval a připomínek visící v kontaktní místnosti nebo poštou na adresu organizace: o.p.s. PROGRESSIVE, Žitná 51, Praha 1
 • elektronicky na adresu zařízení: kontaktnicentrum@progressive-ops.cz, nebo do zprávy facebookového profilu centra www.facebook.com/kcstage5/.

 

Stížnost nebo podnět je možno podat na:

 • kvalitu sociální služby, lze podat u jakéhokoli zaměstnance
 • na pracovníka zařízení, lze podat u vedoucího KC,
  kontakt: Mgr. Kristýna Kinkalová, Kontaktní a poradenské centrum STAGE 5, Mahenova 4, 150 00 Praha 5; tel.: 722 800 519
 • na vedoucího programu KC, lze podat u zřizovatele KC,
  kontakt: Mgr. Vojtěch Janouškovec, o.p.s. PROGRESSIVE, Žitná 51,
  110 00,Praha 1, tel.: 731 906 605
 • na ředitele o.p.s. Progressive, lze podat u správní rady,
  kontakt: Mgr. Simona Poláková, o.p.s. PROGRESSIVE, Janáčkovo nábřeží 43,
  150 00 Praha 5, tel.: 604 741 010
 • na zřizovatele zařízení o.p.s. Progressive, lze podat např. u:

Ministerstvo práce a sociálních věcí: Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 1; tel.: +420 221 921 111; posta@mpsv
Veřejný ochránce práv: Údolní 39, 602 00 Brno, tel.: +420 542 542 888
Český helsinský výbor: Štefánkova 216/21, 150 00 Praha 5, tel.: + 420 257 221 141

 

Pracovník, k němuž se stížnost dostane jako první, je povinen předat stížnost odpovědným osobám a o přijetí stížnosti provést záznam do Knihy přání a stížností. Na vyžádání stěžovatele lze vystavit kopii tohoto zápisu.

Osobami odpovědnými za vyřízení stížnosti jsou vedoucí zařízení a ředitel o.p.s. PROGRESSIVE.

Lhůta pro vyřízení stížnosti je 30 dnů od data přijetí. V případě možnosti závažného pochybení je stížnost projednána do 5 pracovních dnů. Pokud lhůtu nelze ze závažných důvodů dodržet, je odpovědná osoba povinna o tomto faktu informovat stěžovatele a oznámit mu datum vyřízení stížnosti.

Stížnost může být též tématem supervize či intervize týmu. Pokud je stížnost podána na pracovníka zařízení, pracovník do doby vyřízení stížnosti není v přímém kontaktu s klienty.

Pokud je zjištěno, že došlo k pochybení ze strany zařízení nebo jeho zaměstnance, je odpovědná osoba povinna učinit okamžitě kroky k nápravě a zabránění opětovnému pochybení.

Pokud stížnost neobsahuje dostatek údajů k zahájení šetření, může odpovědná osoba rozhodnout, že stížnost nebude prošetřována a vytvoří o tom odůvodněný zápis do záznamu stížností.

Stěžovatel je o průběhu, výsledcích a případných dalších postupech informován stejnou formou, jakou byla stížnost podána. V případě anonymní stížnosti může být stěžovatel informován formou vývěsky v prostorách zařízení či na internetových stránkách o.p.s. PROGRESSIVE. Tato zpráva bude zveřejněna po dobu 3 měsíců.

Při vyřizování stížností se pracovníci řídí povinnou mlčenlivostí a také zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Stížnosti se evidují v Knize přání a stížností. V dokumentaci je zaznamenáno datum přijetí stížnosti, způsob podání, jméno a kontakt na stěžovatele (nejedná-li se o anonymní podání), stručný popis stížnosti a výsledek šetření, včetně opatření k zajištění nápravy. Dále je nutné zaznamenat datum a způsob vyřízení stížnosti. Záznam je ukončen podpisem odpovědné osoby.

Dokumentace o stížnosti se archivuje po dobu 5 let.

 

V případě, že stěžovatel není spokojen s výsledkem šetření, může se obrátit například na tyto instituce:

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2
 • Český helsinský výbor, Štefánikova 216/21, 150 00 Praha 5
 • Veřejný ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno.

 TÝM KONTAKTNÍHO CENTRA


Podívejte se kdo Vás v našem kontaktním centru přivítá.

Členy týmu jsou adiktologové (odborníci na problematiku závislostí), zdravotní sestra, sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách a psycholog.

Mgr. Daniel Jakeš – vedoucí kontaktního centra

Bc. Karolína Krejčová – zástupkyně vedoucího, kontaktní pracovnice

Mgr. Adéla Šálená – kontaktní pracovnice

Mgr. Simona Poláková –  psycholog

Mgr. Milada Sýkorová – kontaktní pracovnice

Mgr. Iva Knížková – kontaktní pracovnice

Bc. Adéla Režná – kontaktní pracovníce

Šárka Odvárková, DiS. – kontaktní pracovnice

Bc. Eliška Fáborská – kontaktní pracovnice

Bc. Vanda Eisenhammer – kontaktní pracovnice

Michal Hospodka – kontaktní pracovník

František Knuth – kontaktní pracovník

Dominik Ivanys – kontaktní pracovník (peer worker)

 

 

 

 KDE NÁS NAJDETE


Podívejte se kde sídlí kontaktní centrum STAGE 5.

Kontaktní centrum STAGE 5

Mahenova 4

PO, ST, ČT, PÁ 10 – 18 h.
ÚT 13 – 18 h.

  257 217 871