logo_TP

 

 

Terénní program

  Žitná 51, Praha 1

  terenniprogram@progressive-ops.cz

mobile_m  722 068 007 (Praha 1, Praha 2, Praha 5, Praha 7, Praha 8)

mobile_m  722 068 144 (Praha 4 a Praha 14)

  PO – NE

Výměnný program

Výměnný program

Terénní pracovnice

Terénní pracovníci

Terénní brašna

Sběr injekčních stříkaček

 CO NABÍZÍME


Naše služby, především, pro injekční uživatele drog.

Výměnný program
Příjem použitých a výdej čistých injekčních stříkaček. Dále distribuce Harm Reduction materiálu (desinfekce, injekční vody, filtry, mnohovrstvé tampóny z buničité vaty, kondomy, želatinové kapsle, náplasti).
Základní zdravotní ošetření
Ošetření drobných ran, převazy, atd.
Krizová intervence
Užívání drog, především ve spojení s životem na ulici, s sebou přináší neustálý stres a vypjaté situace. I v situaci, kdy klienti neví kudy kam, se na nás mohou obrátit. Pomáháme jim zvládnout i zdánlivě neřešitelné situace.
Poradenství
Naše poradenství se týká široké oblasti obtíží, s kterými se lidé, užívající drogy setkávají. Jde typicky o ztrátu bydlení, ztrátu zaměstnání, rozpad rodinných vztahů, zdravotní komplikace (abscesy, infekce, zubní potíže).

 • pomoc zorientovat se v nastalé životní situaci
 • odborné informace ze sociálně zdravotní oblasti
 • společné hledání řešení
 • kontakty na další odborné pracoviště
Asistence
Můžeme klienty doprovodit na jednání na úřadech či k lékaři.
Telefon
Možnost zavolat si v případě, že telefonát souvisí s řešením tíživé životní situace klienta.

 KDE NÁS NAJDETE


Podívejte se, kdy a kde se pohybují naši terénní pracovníci.

Pondělí:

9:30 do 15:00 hodin Praha 1, Praha 2, Praha 5, paralelně probíhá terénní služba na Praze 2 a Praze 8 od 9:30 do 14:00.

Úterý:

10:30 – 16:00 Praha 1, Praha 5 a Praha 7

Středa:

12:00 do 17:30 Praha 2, Praha 4, paralelně probíhá terénní služba na Praze 1, Praze 5 a Praze 7 od 14.00 do 19:30.

Čtvrtek:

15:00 do 20:30  monitoring MČ Praha 1 a Praha 5

Pátek:

10:00 – 15:00 Praha 1, Praha 5 a Praha 7.

Sobota:

14:00 do 19:30 Praha 1, Praha 2, Praha 4 a Praha 5

Neděle:

14:00 do 19:30 Praha1, Praha 5 a Praha 8

 NAŠE VÝCHODISKA


Podrobnější informace k poskytování služeb terénního programu.

Posláním terénního programu je oslovení co nejširšího spektra drogové populace a vytvoření důvěry této klientely v instituci a v poskytované služby. Klienti se často obávají specializovaných institucí z důvodu nepřijetí jejich současného stavu a situace. Obávají se stigmatizace ze strany instituce a ztráty anonymity. Tyto „prahy“ jsou v rámci terénní práce odbourávány. Terénní pracovníci usilují o stabilizaci sociální a zdravotní situace klienta. Dalším krokem je utváření motivace klienta ke změně životního stylu a následná realizace potřebných kroků směřujících ke změně.

Posláním terénní práce v rámci celé společnosti je ochrana před šířením infekčních nemocí a osvěta o problematice užívání nealkoholových návykových látek.

Terénní program Progressive poskytuje služby zejména nitrožilním uživatelům návykových látek starším 15 let v Praze. Služeb terénního programu je možné využívat anonymně. Klienti terénního programu mají přístup k nabízeným službám bez ohledu na pohlaví, věk, rasu, národnost, sexuální orientaci, politickou příslušnost, náboženství, zdravotní stav, předešlou kriminální činnost, veřejné postavení apod. Sekundární cílovou skupinou je široká veřejnost, které skrze služby terénního programu poskytujeme ochranu před šířením různých infekčních a pohlavních chorob, zejména syfilis, hepatitidy, HIV/AIDS apod.

Veškeré služby a materiál jsou poskytovány bezplatně.
 • nízkoprahovost – chceme, aby služba byla dostupná všem, na klienty jsou kladeny minimální požadavky
 • anonymita – při využívání služeb nemusí klient uvádět žádné osobní údaje a se všemi informacemi je nakládáno jako s důvěrnými
 • bezplatnost – veškeré služby a materiál jsou poskytovány bezplatně
 • dostupnost – působíme na mnoha městských částech, v různých denních hodinách, tak aby byla služba dostupná co největšímu počtu klientů
 • dobrovolnost – klient má právo se rozhodnout, jakých služeb bude využívat
 • individuální přístup – respektujeme individuální potřeby a zakázky klientů
Práva klientů
 1. Právo na veřejnou přístupnost ke službě – klienti mají přístup k nabízeným službám bez ohledu na pohlaví, věk, rasu, národnost, sexuální orientaci, politickou příslušnost, náboženství, zdravotní stav, předešlou kriminální činnost, veřejné postavení apod.
 2.  Právo být plně informován o průběhu, obsahu, pravidlech a přiměřených možnostech služby. Klient je pracovníky informován o poskytovaných službách a podmínkách jejich využití, o době a místech, kde je terénní práce poskytována. Dále je informován o pravidlech programu, právech a povinnostech včetně sankcí za jejich porušení. Také je informován o omezeních, která vyplývají z vázanosti pracovníků a zařízení právními normami.
 3. Právo na zachování anonymity v programu, která nemá vliv na rozsah a kvalitu služeb. Klient má právo zůstat v anonymitě. Klient se může také rozhodnout, zda využije službu, která by svou povahou vyžadovala při jednání s jinými institucemi ztrátu jeho anonymity, či takovou službu odmítne. Klient má také právo odmítnout vyplnění IN-COME dotazníku či vytvoření osobního kódu.
 4. Právo na ochranu osobních údajů – veškeré informace, které se pracovníci v souvislosti s poskytováním služby o klientovi dozví, jsou důvěrné a vztahuje se na ně povinná mlčenlivost. Informace o klientech mohou být poskytovány třetí straně pouze na základě písemného souhlasu klienta. Se záznamy obsahujícími osobní údaje klientů se nakládá v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 GDRP.
 5. Právo na bezplatnost poskytovaných služeb. Všechny služby poskytované terénní programem a také všechen HR a zdravotní materiál jsou poskytovány bezplatně.
 6.  Právo na podpůrné prostředí, důstojné zacházení a respektování vaší osobnosti.
 7.  Právo na ochranu před jakýmkoliv zneužíváním ze strany pracovníka – klient nesmí být fyzicky, emočně, materiálně, sexuálně ani jinak zneužíván pracovníkem Terénního programu Progressive.
 8. Právo na respektování volby a svobodné vůle – ať se klient rozhodne abstinovat či žít s drogou je mu nabídnuta odborná péče či pomoc. Klienti se mohou podílet na tvorbě a nastavení služeb, vyjadřovat se k problémům. Mají také právo svou účast v programu bez jakéhokoliv fyzického či psychického nátlaku ukončit.
 9.  Právo být informován o změnách v poskytování služeb terénního programu a ostatních služeb Progressive o.p.s.
 10.  Právo na podání a vyřízení stížnosti ohledně kvality služeb, chování pracovníka nebo zřizovatele služby o.p.s. PROGRESSIVE.
Povinnosti klientů

Prosíme klienty programu o respektování následujících pravidel:

 1. Nebrat pracovníkům Terénního programu Progressive (dále již jen pracovníkům) to, co vám nepatří.
 2. Nechovat se před pracovníky agresivně a to nejen fyzicky, ale i slovně.
 3. Neobchodovat před pracovníky s návykovými látkami a kradenými věcmi.
 4. Nesnažit se pracovníkům nic prodat či dát, nikdy si od vás nic nekoupí, nevezmou.
 5. Nežádat po pracovnících cigaretu či jiné věci, které nejsou součástí poskytovaného materiálu.
 6. Nevyžadovat, nevynucovat si péči, která je nad rámec služeb Terénního programu Progressive.
 7. Dodržovat základní pravidla slušného chování ve vztahu k pracovníkům.
 8. V případě agrese vůči pracovníkovi, či agrese vůči jinému klientovi během výměny, má pracovník právo výměnu okamžitě ukončit a agresorům už do konce služby nevyměnit.
Stížnosti

Klient má právo v případě nespokojenosti podat stížnost. O právu podat stížnost je informován v rámci kontaktů s pracovníky. Stížnost ale může podat i jakákoli jiná fyzická či právnická osoba, vč. zaměstnance o.p.s. PROGRESSIVE. Může být podána jménem i anonymně. K podání může být využit formulář pro podání stížnosti nebo podnětu, který je na vyžádání k dispozici u terénních pracovníků.

Stížnost lze podat:

 • osobně terénnímu pracovníkovi, vedoucí programu nebo řediteli organizace
 • telefonicky do kanceláře organizace: 284 811 328
 • písemně do schránky stížností umístněné u vstupu do kontaktního centra Stage 5 v ulici Mahenova, nebo poštou na adresu organizace: o.p.s. PROGRESSIVE, Žitná  51, Praha 1, 110 00
 • elektronicky na adresu zařízení: terenniprogram@progressive-ops.cz

Stížnost nebo podnět je možno podat na:

 • kvalitu sociální služby – lze podat u jakéhokoli zaměstnance.
 • na pracovníka zařízení – lze podat u vedoucí terénního programu.
  Kontakt: Bc. Jan Plaček, Terénní program Progressive, Žitná 51, 110 00 Praha 1; tel.: 736 183 025.
 • na vedoucí terénního programu – lze podat u zřizovatele terénního programu.
  Kontakt: Mgr. Vojtěch Janouškovec, Dis., o.p.s. PROGRESSIVE, Žitná 51,
  110 00 Praha 1, tel.: 731 906 605.
 • na ředitele – lze podat u správní rady.
  Kontakt: Mgr. Simona Poláková, o.p.s. PROGRESSIVE, Janáčkovo nábřeží 43,
  150 00 Praha 5, tel.: 604 741 010.
 • na zřizovatele zařízení – lze podat např. u:
  • Ministerstvo práce a sociálních věcí:Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 1; tel.: +420221921111; posta@mpsv.cz
  • Veřejný ochránce práv: Údolní 39, 602 00 Brno, tel.: +420 542 542 888
  • Český helsinský výbor: Štefánkova 216/21, 150 00 Praha 5, tel.: + 420 257 221 141

Pracovník, k němuž se stížnost dostane jako první, je povinen předat stížnost odpovědným osobám a o přijetí stížnosti provést záznam do Knihy přání a stížností. Na vyžádání stěžovatele lze vystavit kopii tohoto zápisu.

V případě, že stěžovatel není spokojen s výsledkem šetření, může se obrátit například na tyto instituce:

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2
 • Český helsinský výbor, Štefánikova 216/21, 150 00 Praha 5
 • Veřejný ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno

 TÝM TERÉNNÍHO PROGRAMU


Podívejte se, s kým se můžete na ulici potkat.

Tým terénního programu je složen z více profesí (sociální pracovník, adiktolog, zdravotní sestra). Pestřejší tým, dle našeho názoru, umožňuje širší nabídku intervencí a možností pro naše klienty. Všichni členové týmu mají potřebné vzdělání k výkonu terénní práce.

Mgr. Jan Plaček –  vedoucí pracovník terénního programu

Mgr. Pavel Venzara – terénní pracovník, zástupce vedoucího programu

Mgr. Jan Špaček – terénní pracovník

Filip Tichý, DiS.– terénní pracovník

Bc. František Petho, DiS. – terénní pracovník

Bc. Nikola Gažová – terénní pracovnice

Bc. Tereza Nováková – terénní pracovnice

Mgr. Tereza Metlická – terénní pracovnice

Radka Tůmová – terénní pracovnice

Bc. Lenka Pethőová, Dis – terénní pracovnice

Dominik Ivanys – terénní pracovník (peer worker)

 KDE NÁS NAJDETE


Podívejte se do mapy, kde se pohybují naši terénní pracovníci.

Praha 1

Nejčastěji navštěvovaná místa: Václavské náměstí, Vrchlického sady, Hlavní nádraží.

 

  PO – NE

  722 068 007

Praha 2

Nejčastěji navštěvovaná místa: Karlovo náměstí, náměstí I.P.Pavlova a Tylovo náměstí, park Folimanka.

 

  PO, ČT, SO

  722 068 007

Praha 4

Nejčastěji navštěvovaná místa: okolí Náměstí Bratří Synků,  metro Budějovická, Novodvorská, Kačerov, Braník

 

  PO, ST

  722 068 144

Praha 5

Nejčastěji navštěvovaná místa: Anděl, Smíchovské nádraží

 

  PO

  722 068 007

Praha 7

Nejčastěji navštěvovaná místa: Nádraží Holešovice, Vltavská

 

  ST, ČT, NE

  722 068 007

Praha 8

Nejčastěji navštěvovaná místa: Florenc, Karlín, Palmovka, Bulovka

 

 ÚT, SO

  722 068 007

Praha 14

Nejčastěji navštěvovaná místa: Hloubětín, Rajská zahrada, Černý most

 

 ÚT, PÁ

  722 068 144