Rok 2003

 • Dne 28. 1. 2003 registrace občanského sdružení PROGRESSIVE na MV ČR pod registračním číslem VS/1-1/52514/03-R.
 • První aktivity v rámci vznikajícího terénního programu.
 • V rámci nízkoprahových služeb aktivity pro NZDM EXIT na Praze 13.

 

Rok 2004

 •  1. 5. 2004 oficiálně vzniká program NO BIOHAZARD – terénní práce pokračuje na Praze 9, zahájení terénní práce na Praze 1 – víkendový provoz, a na Praze 5
 • Aktivity sdružení v rámci nízkoprahových služeb pro děti a mladistvé se rozšiřují – kromě klubu EXIT na Praze 13 dochází ke spolupráci s MČ Praha 9, konkrétně nízkoprahovým klubem HARFICA, jejíž hlavní klientelou jsou romské děti a mládež – sdružení organizuje volnočasovou aktivitu BREAK DANCE, dále projekt SIKĽUVAS PES SAVORE  – doučování romských dětí a romský festival, dále spolupráce s MČ Praha 5 – volnočasové aktivity pro děti a mládež.

 

Rok 2005

 • Terénní program NO BIOHAZARD pokračuje v činnosti na Praze 9, Praze 5 a na Praze 1 – dochází k rozšíření služeb na všední dny + víkendy.
 • Sdružení pokračuje v provozu NZDM EXIT (Praha 13 a Praha 5) a v organizaci aktivit pro NZDM HARFICA.
 • Přípravná fáze programu STAGE 5 – nízkoprahového kontaktního centra pro uživatele nealkoholových drog v hl. m. Praze.

 

Rok 2006

 • Dochází k rozšíření terénního programu NO BIOHAZARD a jeho působení v jednotlivých lokalitách hl. m. Prahy – Praha 1, Praha 2, Praha 5, Praha 8 a Praha 10 (ukončení terénní práce na Praze 9).
 • Terénní program NO BIOHAZARD získává certifikát odborné způsobilosti RVKPP (14. 2. 2006).
 • Sdružení nadále provozuje NZDM EXIT (Praha 13 a Praha 5), končí aktivity pro NZDM HARFICA.
 • 19. 7. 2006 zahájena činnost STAGE 5 – nízkoprahového kontaktního centra pro uživatele nealkoholových drog v hl. m. Praze.

 

Rok 2007

 • Program NO BIOHAZARD zahajuje terénní práci na Praze 7 (končí terénní práce na Praze 10).
 • Kontaktní centrum STAGE 5 získává certifikát odborné způsobilosti RVKPP.
 • Přípravná fáze programu NON STOP 24 – Prodejní automaty na zdravotnický harm reduction materiál pro uživatele nealkoholových drog.
 • Končí činnost v oblasti NZDM.

 

Rok 2008

 • Program NO BIOHAZARD působí v lokalitách těchto městských částí – Praha 1, Praha 2, Praha 5, Praha 7, Praha 8, v rámci programu vzniká tzv. cykloterén (BIKE STREET), kdy pracovníci monitorují rozsáhlejší oblasti na jízdních kolech.
 • Nízkoprahové kontaktní centrum pro uživatele nealkoholových drog STAGE 5 rozšiřuje prostory a rovněž nabídku služeb pro klienty.
 • 29. 5. 2008 dochází na MČ Praze 5 k montáži 2 prodejních automatů k distribuci zdravotnického HR materiálu pro uživatele nealkoholových drog v rámci programu NON STOP 24 – v říjnu došlo k demontáži obou automatů a program byl pozastaven.
 • Přípravná fáze programu FIXPOINT – sběrné kontejnery na použitý injekční material.
 • Přípravná fáze projektu CROSS OVER.

 

Rok 2009

 • Zahájena činnost nového projektu CROSS OVER.
 • V červnu 2009 byl zahájen projekt FIXPOINT – sběrné kontejnery na použitý injekční materiál. Bylo instalováno 10 kusů kontejnerů na městské části Praha 5.
 • Proběhla přípravná fáze projektu Centrum substituce a sociální integrace.
 • Projektům STAGE 5 a NO BIOHAZARD se daří úspěšně poskytovat profesionální služby. Terénní program NO BIOHAZRD úspěšně prošel druhou certifikací odborné způsobilosti.
 • V roce 2009 došlo ke změnám ve strukturách sdružení. V listopadu skončil dosavadní předseda sdružení a ředitel organizace pan Jaroslav Karhánek a na jeho pozicích ho nahradil Bc. Vojtěch Janouškovec.
 • PROGRESSIVE o.s. odborně zaštítil instalaci automatu NON STOP 24 v Plzni.

 

Rok 2010

 • NO BIOHAZARD reaguje na přesuny otevřené drogové scény. Hlavními místy působení zůstává MČ Praha 1, 2, 5, 7 a 8.
 • Program STAGE 5 se vyrovnává s obrovským nárůstem kontaktů způsobených výpadkem kontaktního centra Sananim a přesunem klientely do našeho zařízení.
 • Rozšíření projektu FIXPOINT na MČ Praha 8.
 • Zapojení klienta STAGE 5 do programu FIXPOINT. Statisticky úspěšný rok pro FIXPOINT.
 • Program NO BIOHAZARD se stává členským zařízením České asociace streetwork.
 • Spolupráce s Institutem pedagogicko-psychologického poradenství na standardizaci diagnostického nástroje v rámci programu CROSS OVER.
 • Spolupráce s o.s. PROSTOR na znovuoživení programu NON STOP 24 v městě Kolín.

 

Rok 2011

 • Změna pracovní struktury organizace, zrušení funkce odborného ředitele.
 • Zahájení projektu NON STOP 24 ve Strakonicích ve spolupráci s o.s. PREVENT.
 • Kontaktní centrum STAGE 5 omezuje svůj provoz ze 7 dní na 5 dní v týdnu.
 • Projekt FIXPOINT se rozšiřuje o sběr injekčního materiálu. Vznikají 4 pracovní pozice pro aktivní uživatele drog.

 

Rok 2012

 • Pracovníci terénního programu NO BIOHAZARD monitorují některé pražské lokality ve večerních hodinách.
 • V rámci terénního programu NO BIOHAZARD jsme zahájili společný monitoring užívání návykových látek mezi lidmi pracujícími v sex businessu.
 • Kontaktní centrum STAGE 5 poskytuje orientační testování na infekční nemoci.
 • V rámci projektu FIXPOINT  je umístěno 7 specializovaných kontejnerů na injekční odpad. Pět kontejnerů na MČ Praha 5, dále jeden kontejner na území MČ Praha 7 a jeden na MČ Praha 8.
 • Projekt NON STOP 24 funguje ve třech městech České republiky (Kolín, Plzeň, Strakonice).
 • Úřadem MČ Praha 5 jsme byli osloveni k realizaci specifické primární prevence drogových závislostí, určené pro 1. a 2. stupeň vybraných základních škol na MČ Praha 5.

 

Rok 2013

 • Oslavili jsme 10. výročí fungování občanského sdružení. Rok 2013 je zároveň posledním rokem právní formy organizace jako občanského sdružení.
 • Zahájili jsme OPPA projekt na posílení kapacity organizace, především ve směru dlouhodobé udržitelnosti na trhu.
 • Významného úspěchu programu NO BIOHAZARD se podařilo dosáhnout zejména na Praze 7, kde se počet kontaktů v meziročním srovnání zosminásobil.
 • Počet specializovaných kontejnerů na injekční odpad se rozšířil na celkem 9.
 • V rámci projektu CROSS OVER jsme ukončili proces standardizace diagnostického nástroje MaTeRS mapujícího připravenost pro školu u dětí předškolního věku.

 

Rok 2014

 • Došlo ke změně formy organizace z občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost, vzniká pozice zakladatele a orgány správní a dozorčí rada.
 • Terénní program NO BIOHAZARD navýšil počet terénních služeb.
 • V kontaktním centru STAGE 5 proběhla téměř kompletní personální proměna.
 • Projekt FIXPOINT se stará o veřejné prostory na Praze 3, 5, 7 a 8.
 • Proběhl benefiční koncert Be Progressive v Malostranské besedě, fotoprojekt s prodejní výstavou Závislá fotografie, benefiční představení Vyskočit z kůže, tematické večery v Družině, prodej placek s motivem navrženým naší klientkou nebo sponzorská spolupráce s firmou Potex.

 

Rok 2015

 • Terénní program NO BIOHAZARD dochází pravidelně na 8 městských částí a 3 městské částí monitoruje průběžně.
 • V rámci programu FIX POINT je vytvořena nová pozice pro jednoho z indigenních terénních pracovníků, který dlouhodobě abstinuje. Počet specializovaných kontejnerů stoupl na 12.
 • Začala intenzivní spolupráce s MČ Praha 4, na jejíž školách jsme začali s realizací dlouhodobého projektu specifické primární prevence drogových závislostí „Otevřete oči“.
 • Mimo jiné jsme se zapojili do festivalu Jeden svět.
 • V Plzni byl ukončen projekt NONSTOP 24.

 

Rok 2016

 • Proběhla úspěšná certifikace odborné způsobilosti Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky.
 • V rámci terénního programu NO BIOHAZARD vznikl projekt PARTYHARMreduction.
 • V rámci programu CROSS OVER nabízíme od března akreditovaný kurz: „Kontakt s uživateli drog“.
 • Kontaktní centrum STAGE 5 rozšířilo nabídku hygienického servisu zřízením sprchy pro klienty.
 • Počet specializovaných kontejnerů na infekční odpad programu FIX POINT stoupl na 17.
 • Automaty NON STOP 24 fungují pouze ve 2 městech ve spolupráci s místními organizacemi. Jedná se o Kolín (spolu s organizací Prostor-plus o.p.s.) a Strakonice (spolu s organizací Prevent z.ú.).