Ochrana osobních údajů

Anonymně či pseudonymizovaně zaznamenáváme a v souhrnných číslech ve zprávám donátorům předáváme následující informace:

  • Kolik jsme přijali a vydali injekčního náčiní a jiného zdrav. materiálu.
  • Kolik jsme poskytli služeb/výkonů (poradenství, zdrav. ošetření atp.).
  • Kolik lidí ročně využije našich služeb.
  • Průběžně zjišťujeme, jaké se užívají návykové látky.
  • Informace o výskytu drogové scény a jejím charakteru (např. nejvíce kontaktů máme v okolí stanice metra Můstek).

InCome vyplňujeme při zakládání kódu, zjišťujeme užívanou látku, věk, pohlaví, místo narození, testování ad. Toto je pod kódem klienta nahlášeno do Národního registru léčby uživatelů drog. Samotný UZIS (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR) k účelu uvádí toto: „Národní registr léčby uživatelů drog je registrem zaměřeným na shromažďování údajů o pacientech při vstupu do a výstupu z léčby závislosti včetně kontaktních, poradenských a resocializačních programů pro uživatele drog, tj. shromažďování dat, jejich verifikace, ukládání, ochrana a zpracování. Tento registr poskytuje souhrnné údaje pro statistické přehledy jak na národní, tak i mezinárodní úrovni, dále pro epidemiologické studie a zdravotnický výzkum.“

Použití je také v souhrnných statistických zprávách. Např. Průměrný věk našich klientů je 43 let a 80% tvoří muži, 20% ženy.

Dále si zapisujeme Zápis ze služby, který je dostupný zaměstnancům v přímé práci. O klientech se bavíme na poradách, supervizích. Jelikož se na službách střídáme, tak je nutné vědět, co máme pro klienty připravit, kdo s kým půjde na asistenci (např.: Honza se domluvil s klientem pet00pet00, že půjdou na Úřad práce, ve 14:00 je sraz v kontaktním centru), kde se máme v terénu zastavit (např.: domluvili jsme se, že se stavíme v Holešovicích u pet00pet00, má asi 150 ks na výměnu – bude si volat) atp.

Tyto informace zůstávají v rámci jednoho týmu. Nepředávají se donátorům. Může do nich nahlédnout inspekce sociálních služeb, aby viděla, že dodržujeme pravidla a zákony. Jsou však vázáni mlčenlivostí ohledně údajů o klientech. Dále stážisté, ti mají taktéž podepsanou stejnou mlčenlivost jako běžní zaměstnanci. Policie za běžných okolností do složek nemůže nahlédnout, musela by mít soudní příkaz.

Zvláštní kategorie osobních údajů/citlivé osobní údaje
Během spolupráce dochází k řešení složitějších životních situací a část z nich nelze řešit zcela anonymně. Individuální poradenství/případová práce obsahuje Zvláštní kategorii osobních údajů. Často se jedná o identifikační znaky řešení zakázky či plánu. To může být například: jméno a trvalé bydliště. Tématem, respektive zakázkou může být plánovaná návštěva lékaře, soud, hmotná nouze, ale i násilí ve vztahu, rozvod a mnoho dalšího. Tyto informace jsou v záznamech z individuálního plánování či osobní složce klienta.

Zvláštní kategorie os. údajů se nepředávají donátorům. Může do nich nahlédnout inspekce sociálních služeb, aby viděla, že dodržujeme pravidla a zákony. Jsou však vázáni mlčenlivostí ohledně údajů o klientech. Dále stážisté (je-li podepsán souhlas s nahlížením do složek studenty), ti mají taktéž podepsanou stejnou mlčenlivost jako běžní zaměstnanci.

Do této kategorie se také počítají záznamy z ošetření a další informace spojené se zdravím. Tyto záznamy může prohlížet zdravotní sestra, případně jiní zaměstnanci v přímé práci na základě smlouvy/dohody. Mlčenlivost, respektive ochrana je popsána v předchozím odstavci.

Informace sbíráme a zpracováváme na základě souhlasu klienta, smlouvy, nebo nám to ukládá zákon. Povinnost ze zákona se týká většiny případů. Např. Zákon o sociálních službách, Zákon o archivnictví a spisové službě, či promlčecí lhůty v Občanském zákoníku. Jedná-li se o informace na základě souhlasu, je možné souhlas odvolat, smlouvu vypovědět. Údaje uchovávané na základě povinnosti ze zákona mají dané lhůty a pravidla pro uchovávání a skartaci dokumentů (nejčastěji 5/10 let).

Do informací vedených o klientech má klient právo na informace o zpracování, přístup k osobním údajům (svým), na opravu, výmaz (není-li to v nesouladu s jinou zákonnou povinností), omezení zpracování, přenositelnost údajů, vznést námitku nebýt předmětem automatizovaného indiv. rozhodování vč. profilování.

Předávání informace třetím osobám
Kopii dokumentace či její část si může klient vyžádat a předat ji jiné osobě či instituci. Zde preferujeme, aby své údaje předal sám, nebo přání předat informace potvrdil smluvně. Zde není možný jen souhlas, protože odvolání souhlasu v tomto případě není realizovatelné – dokumenty už jsou předány.